การศึกษาลักษณะเฉพาะของพลอยสปิเนลแหล่งประเทศพม่าและเวียดนาม

Author : สมฤดี สาธิตคุณ และคณะ

การศึกษาลักษณะเฉพาะของตัวอย่างพลอยสปิเนลจากแหล่งประเทศพม่าและแหล่งประเทศเวียดนามนี้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของตัวอย่างพลอยสปิเนลจากทั้งสองแหล่งดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้จัดหาตัวอย่างพลอยสปิเนลแหล่งประเทศพม่าและแหล่งประเทศเวียดนามทั้งจากผู้ประกอบการ และจากการศึกษาในภาคสนาม พบว่า ตัวอย่างพลอยสปิเนลจากทั้งสองประเทศนั้นมีสีที่ค่อนข้างหลากหลาย โดยจำแนกเป็นกลุ่มตัวอย่างเฉดสีน้ำเงินและสีน้ำเงินอมเขียว สีแดงและสีชมพู สีส้มอมแดงและสีส้ม สีม่วงแกมแดงและสีแดงอมม่วง และกลุ่มไร้สี ซึ่งพบว่าตัวอย่างจากทั้งสองแหล่งมีลักษณะทางกายภาพและลักษณะมลทินคล้ายคลึงกัน เมื่อนาตัวอย่างในแต่ละกลุ่มสีมาวิเคราะห์ลักษณะทางสเปกโทรสโคปีร่วมกับผลทางเคมี พบว่าการดูดกลืนของธาตุที่ให้สี สอดคล้องกับปริมาณของธาตุต่างๆ ในโครงสร้างของพลอยสปิเนล และพบว่า ตัวอย่างพลอยสปิเนลกลุ่มสีแดงจากแหล่งพม่ามีปริมาณ Cr2O3 โดยเฉลี่ยสูงกว่าแหล่งเวียดนาม นอกจากนี้เมื่อพิจารณาอัตราส่วนของ Fe2O3, Cr2O3 และ V2O5 ในรูปแบบ Ternary Diagram พบว่าสามารถนามาใช้ในการจำแนกพลอยสปิเนลกลุ่มสีแดงจากแหล่งพม่าและเวียดนามออกจากกันได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ได้ต่อไป

Published Date : 16 Apr 2020
Page : 158
Publisher : The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2561 
245 a : Title 
การศึกษาลักษณะเฉพาะของพลอยสปิเนลแหล่งประเทศพม่าและเวียดนาม 
260 b : Name of publisher 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
260 c : Date of publication 
2561 
300 a : Total pages 
158 
520 a : Description 
การศึกษาลักษณะเฉพาะของตัวอย่างพลอยสปิเนลจากแหล่งประเทศพม่าและแหล่งประเทศเวียดนามนี้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของตัวอย่างพลอยสปิเนลจากทั้งสองแหล่งดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้จัดหาตัวอย่างพลอยสปิเนลแหล่งประเทศพม่าและแหล่งประเทศเวียดนามทั้งจากผู้ประกอบการ และจากการศึกษาในภาคสนาม พบว่า ตัวอย่างพลอยสปิเนลจากทั้งสองประเทศนั้นมีสีที่ค่อนข้างหลากหลาย โดยจำแนกเป็นกลุ่มตัวอย่างเฉดสีน้ำเงินและสีน้ำเงินอมเขียว สีแดงและสีชมพู สีส้มอมแดงและสีส้ม สีม่วงแกมแดงและสีแดงอมม่วง และกลุ่มไร้สี ซึ่งพบว่าตัวอย่างจากทั้งสองแหล่งมีลักษณะทางกายภาพและลักษณะมลทินคล้ายคลึงกัน เมื่อนาตัวอย่างในแต่ละกลุ่มสีมาวิเคราะห์ลักษณะทางสเปกโทรสโคปีร่วมกับผลทางเคมี พบว่าการดูดกลืนของธาตุที่ให้สี สอดคล้องกับปริมาณของธาตุต่างๆ ในโครงสร้างของพลอยสปิเนล และพบว่า ตัวอย่างพลอยสปิเนลกลุ่มสีแดงจากแหล่งพม่ามีปริมาณ Cr2O3 โดยเฉลี่ยสูงกว่าแหล่งเวียดนาม นอกจากนี้เมื่อพิจารณาอัตราส่วนของ Fe2O3, Cr2O3 และ V2O5 ในรูปแบบ Ternary Diagram พบว่าสามารถนามาใช้ในการจำแนกพลอยสปิเนลกลุ่มสีแดงจากแหล่งพม่าและเวียดนามออกจากกันได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ได้ต่อไป 
650 a : Subject 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?