โครงการปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย: การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น

Author : ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ และคณะ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจเครื่องประดับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัย เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบ การผลิตและการตลาด ด้วยอัตลักษณ์ของการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้แล้ว โครงการวิจัยนี้ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการทำงานร่วมกับกับวิสาหกิจชุมชนฯ ให้เกิดผลสำเร็จในเชิงพาณิชย์เป็นรูปธรรม ให้มีฐานความรู้ ความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ ในการต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมจากงานวิจัย เพื่อสร้างตราสินค้าใหม่จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัย เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต่อชุมชนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อชุมชนและประเทศ ที่มีพื้นฐานอยู่บนการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

Published Date : 20 May 2020
Page : 465
Publisher : The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2563 
245 a : Title 
โครงการปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย: การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น 
260 b : Name of publisher 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
260 c : Date of publication 
2563 
300 a : Total pages 
465 
520 a : Description 
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจเครื่องประดับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัย เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบ การผลิตและการตลาด ด้วยอัตลักษณ์ของการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้แล้ว โครงการวิจัยนี้ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการทำงานร่วมกับกับวิสาหกิจชุมชนฯ ให้เกิดผลสำเร็จในเชิงพาณิชย์เป็นรูปธรรม ให้มีฐานความรู้ ความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ ในการต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมจากงานวิจัย เพื่อสร้างตราสินค้าใหม่จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัย เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต่อชุมชนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อชุมชนและประเทศ ที่มีพื้นฐานอยู่บนการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept