โครงการปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย: การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น

Author : ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ และคณะ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจเครื่องประดับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัย เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบ การผลิตและการตลาด ด้วยอัตลักษณ์ของการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้แล้ว โครงการวิจัยนี้ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการทำงานร่วมกับกับวิสาหกิจชุมชนฯ ให้เกิดผลสำเร็จในเชิงพาณิชย์เป็นรูปธรรม ให้มีฐานความรู้ ความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ ในการต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมจากงานวิจัย เพื่อสร้างตราสินค้าใหม่จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัย เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต่อชุมชนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อชุมชนและประเทศ ที่มีพื้นฐานอยู่บนการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

Published Date : 20 May 2020
Page : 465
Publisher : The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2563 
245 a : Title 
โครงการปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย: การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น 
260 b : Name of publisher 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
260 c : Date of publication 
2563 
300 a : Total pages 
465 
520 a : Description 
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจเครื่องประดับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัย เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบ การผลิตและการตลาด ด้วยอัตลักษณ์ของการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้แล้ว โครงการวิจัยนี้ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการทำงานร่วมกับกับวิสาหกิจชุมชนฯ ให้เกิดผลสำเร็จในเชิงพาณิชย์เป็นรูปธรรม ให้มีฐานความรู้ ความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ ในการต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมจากงานวิจัย เพื่อสร้างตราสินค้าใหม่จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัย เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต่อชุมชนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อชุมชนและประเทศ ที่มีพื้นฐานอยู่บนการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?