ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทผลิตเครื่องประดับเงิน กรุงเทพมหานคร

Author : รัตนา ทองโคตร

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทผลิตเครื่องประดับเงิน กรุงเทพมหานคร (Variables related to task stability in working of silver jewelry employees in Bangkok) การวิจัยในครั้งนี้จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องประดับเงิน จําแนกตามตัวแปร 3 ด้าน คือ ตัวแปรด้านส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ ทํางาน รายได้ สุขภาพจิต และบุคลิกภาพ ตัวแปรด้านครอบครัว ได้แก่ ภาระความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว และสัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับสมาชิกในครอบครัว ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม ในการทํางาน ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหว่าง พนักงานกับเพื่อนร่วมงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัทผลิตเครื่องประดับเงิน จํานวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องประดับเงิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

Published Date : 20 May 2020
Page : 130
Publisher : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2547 
245 a : Title 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทผลิตเครื่องประดับเงิน กรุงเทพมหานคร 
260 b : Name of publisher 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
260 c : Date of publication 
2547 
300 a : Total pages 
130 
520 a : Description 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทผลิตเครื่องประดับเงิน กรุงเทพมหานคร (Variables related to task stability in working of silver jewelry employees in Bangkok) การวิจัยในครั้งนี้จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องประดับเงิน จําแนกตามตัวแปร 3 ด้าน คือ ตัวแปรด้านส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ ทํางาน รายได้ สุขภาพจิต และบุคลิกภาพ ตัวแปรด้านครอบครัว ได้แก่ ภาระความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว และสัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับสมาชิกในครอบครัว ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม ในการทํางาน ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหว่าง พนักงานกับเพื่อนร่วมงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัทผลิตเครื่องประดับเงิน จํานวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องประดับเงิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?