การพัฒนาเครื่องประดับเซรามิกเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด (The development of ceramic jewelry to create market opportunities)

Author : ธนกฤต ใจสุดา และคณะ

โครงงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องประดับเซรามิกเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด” นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเซรามิกในแหล่งต่างๆ ของประเทศไทย วิเคราะห์เอกลักษณ์งานเซรามิกจากแหล่งต่างๆ เชื่อมโยงสู่การออกแบบเครื่องประดับ สร้างโอกาสทางการตลาดของเครื่องประดับเซรามิก และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคคลที่สนใจ ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั้งทางด้านเอกสาร ตารา และการลงพื้นที่ โดยการดาเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ การวิจัยด้านภูมิปัญญาและเอกลักษณ์งานเซรามิกแหล่งต่างๆ, การวิจัยด้านการตลาดของธุรกิจเครื่องประดับเซรามิก และการวิจัยด้านการผลิตและการออกแบบเครื่องประดับเซรามิก

Published Date : 25 May 2020
Page : 295
Publisher : สกว.
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
050 b : Published Year 
2561 
245 a : Title 
การพัฒนาเครื่องประดับเซรามิกเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด (The development of ceramic jewelry to create market opportunities) 
260 b : Name of publisher 
260 c : Date of publication 
2561 
300 a : Total pages 
295 
520 a : Description 
โครงงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องประดับเซรามิกเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด” นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเซรามิกในแหล่งต่างๆ ของประเทศไทย วิเคราะห์เอกลักษณ์งานเซรามิกจากแหล่งต่างๆ เชื่อมโยงสู่การออกแบบเครื่องประดับ สร้างโอกาสทางการตลาดของเครื่องประดับเซรามิก และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคคลที่สนใจ ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั้งทางด้านเอกสาร ตารา และการลงพื้นที่ โดยการดาเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ การวิจัยด้านภูมิปัญญาและเอกลักษณ์งานเซรามิกแหล่งต่างๆ, การวิจัยด้านการตลาดของธุรกิจเครื่องประดับเซรามิก และการวิจัยด้านการผลิตและการออกแบบเครื่องประดับเซรามิก 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?