ลักษณะเฉพาะและความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิดของเพชรจากภาคใต้ของไทย (Characteristics and possible origin of diamonds from southern Thailand)

Author : พรสวาท วัฒนากูล และคณะ

การวิจัยลักษณะเฉพาะและความเป็นไปได้ของแหล่งกําเนิดของเพชรไทย ได้เน้นใน 2 ด้าน คือ ธรณีวิทยา และแร้วิทยาของเพชร ด้านธรณีวิทยา ได้ศึกษาภาคสนาม ทําแผนที่ และเก็บตัวอย่างหินอัคนีสีเข้ม เพื่อวิเคราะห์ทาง เคมี ได้เตรียมหินแผ่นบาง เพื่อศึกษาแร้วิทยาและศิลาวรรณนา ตัวอย่างเพชร ได้ศึกษา สี ผลึก สภาพผิว ธาตุไนโตรเจน แร่มลทิน โดยการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ที่ใช้ลําแสงหลายชนิด เช่น อิเล็กตรอน, เลเซอร์, รังสีเหนือม่วง-มองเห็น ช่วงใต้แดง ฯ นอกจากนี้ ได้เตรียมตัวอย่างเพชร เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีของแร่มลทิน และวัดค่าไอโซโทปของ ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจน เพื่อบอกถึงชนิดของหินแม่และความเป็นไปได้ของการกําเนิด และเสนอแนะแนวทางในการสํารวจ

Published Date : 04 Jun 2020
Page : 212
Publisher : สกว.
Category : Research & Thesis
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
050 b : Published Year 
2542 
245 a : Title 
ลักษณะเฉพาะและความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิดของเพชรจากภาคใต้ของไทย (Characteristics and possible origin of diamonds from southern Thailand) 
260 c : Date of publication 
2542 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
300 a : Total pages 
212 
520 a : Description 
การวิจัยลักษณะเฉพาะและความเป็นไปได้ของแหล่งกําเนิดของเพชรไทย ได้เน้นใน 2 ด้าน คือ ธรณีวิทยา และแร้วิทยาของเพชร ด้านธรณีวิทยา ได้ศึกษาภาคสนาม ทําแผนที่ และเก็บตัวอย่างหินอัคนีสีเข้ม เพื่อวิเคราะห์ทาง เคมี ได้เตรียมหินแผ่นบาง เพื่อศึกษาแร้วิทยาและศิลาวรรณนา ตัวอย่างเพชร ได้ศึกษา สี ผลึก สภาพผิว ธาตุไนโตรเจน แร่มลทิน โดยการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ที่ใช้ลําแสงหลายชนิด เช่น อิเล็กตรอน, เลเซอร์, รังสีเหนือม่วง-มองเห็น ช่วงใต้แดง ฯ นอกจากนี้ ได้เตรียมตัวอย่างเพชร เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีของแร่มลทิน และวัดค่าไอโซโทปของ ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจน เพื่อบอกถึงชนิดของหินแม่และความเป็นไปได้ของการกําเนิด และเสนอแนะแนวทางในการสํารวจ 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?