โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับรัตนชาติเนื้ออ่อนเป็นองค์ประกอบ

Author : ระวิวรรณ วงศ์สุรไกร และคณะ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับที่ใช้ความรู้ทางศิลปะและแนวคิดของ Jewelry Art โดยมีพลอยเนื้ออ่อนเป็นองค์ประกอบหลักจัดสร้างชิ้นงานต้นแบบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้วัสดุใหม่ เพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างผลงานตัวอย่างรูปแบบใหม่ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเครื่องประดับในเชิงพาณิชย์ และเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ สําหรับใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคต เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็นส่วนข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและวารสาร เกี่ยวกับวัตถุดิบ การออกแบบและการผลิตเพื่อการศึกษาข้อมูลจากการสํารวจภาคสนามด้วยแบบสอบถามและการจัดแสดงผลงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้บริโภคชาวไทย ชาวญี่ปุ่นและผู้บริโภคชาติอื่น รวมจํานวนกลุ่มประชากรที่เป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 2,950 คน ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง และวิธีสุ่มอย่างง่าย รวม 3 ครั้ง โดยเน้นผู้เข้าชมในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair และงานนิทรรศการที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯเป็นหลัก

Published Date : 04 Jun 2020
Page : 182
Publisher : สกว.
Category : Research & Thesis
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
050 b : Published Year 
2545 
245 a : Title 
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับรัตนชาติเนื้ออ่อนเป็นองค์ประกอบ 
260 c : Date of publication 
2545 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
300 a : Total pages 
182 
520 a : Description 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับที่ใช้ความรู้ทางศิลปะและแนวคิดของ Jewelry Art โดยมีพลอยเนื้ออ่อนเป็นองค์ประกอบหลักจัดสร้างชิ้นงานต้นแบบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้วัสดุใหม่ เพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างผลงานตัวอย่างรูปแบบใหม่ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเครื่องประดับในเชิงพาณิชย์ และเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ สําหรับใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคต เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็นส่วนข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและวารสาร เกี่ยวกับวัตถุดิบ การออกแบบและการผลิตเพื่อการศึกษาข้อมูลจากการสํารวจภาคสนามด้วยแบบสอบถามและการจัดแสดงผลงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้บริโภคชาวไทย ชาวญี่ปุ่นและผู้บริโภคชาติอื่น รวมจํานวนกลุ่มประชากรที่เป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 2,950 คน ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง และวิธีสุ่มอย่างง่าย รวม 3 ครั้ง โดยเน้นผู้เข้าชมในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair และงานนิทรรศการที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯเป็นหลัก 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?