โครงการเจียระไนเพชร สกว.

Author : ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ และคณะ

โครงการเจียระไนเพชร ภายใต้การกํากับของฝ่ายวิชาการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทําหน้าที่สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่หรือ “เพชร” (โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ให้ได้ มีโอกาสทําวิจัยเป็นอาชีพ โดยมุ่งจะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในวิถีทางต่างๆ และเป็นที่พึ่งพาของผู้ที่ยัง ต้องการที่พึ่งให้ได้มีโอกาสพัฒนาการทําวิจัยอย่างเต็มกําลังความสามารถ โดยค่านั่งให้ "เพชร" แต่ ละเม็ดได้รับการเจียระไนอย่างเหมาะสมกับ “เรือนแหวน" หรือ ความต้องการของสถาบันต้นสังกัด ซึ่งจะ ทําให้การวิจัยโดยรวมมีความเข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ โครงการฯ มุ่งทําหน้าที่ประสานให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาส ได้พบปะ ปรึกษาหารือ และทํางานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโสที่มีประสบการณ์สูงซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ เจียระไนเพชร อันจะนําไปสู่การสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ทําวิจัยเอง “เป็น” และผลิตผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ โดยหวังว่า “เพชร” ทุกเม็ด จะได้รับการเจียระไนอย่างดียิ่ง และก่อให้เกิดการร่วมมือใน การทํางานวิจัยเป็นเครือข่ายแบบสอดประสาน เพื่อก่อให้เกิดงานวิจัยที่มีทิศทางชัดเจนสอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ

Published Date : 04 Jun 2020
Page : 341
Publisher : สกว.
Category : Research & Thesis
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
050 b : Published Year 
2547 
245 a : Title 
โครงการเจียระไนเพชร สกว. 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
260 c : Date of publication 
2547 
300 a : Total pages 
341 
520 a : Description 
โครงการเจียระไนเพชร ภายใต้การกํากับของฝ่ายวิชาการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทําหน้าที่สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่หรือ “เพชร” (โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ให้ได้ มีโอกาสทําวิจัยเป็นอาชีพ โดยมุ่งจะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในวิถีทางต่างๆ และเป็นที่พึ่งพาของผู้ที่ยัง ต้องการที่พึ่งให้ได้มีโอกาสพัฒนาการทําวิจัยอย่างเต็มกําลังความสามารถ โดยค่านั่งให้ "เพชร" แต่ ละเม็ดได้รับการเจียระไนอย่างเหมาะสมกับ “เรือนแหวน" หรือ ความต้องการของสถาบันต้นสังกัด ซึ่งจะ ทําให้การวิจัยโดยรวมมีความเข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ โครงการฯ มุ่งทําหน้าที่ประสานให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาส ได้พบปะ ปรึกษาหารือ และทํางานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโสที่มีประสบการณ์สูงซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ เจียระไนเพชร อันจะนําไปสู่การสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ทําวิจัยเอง “เป็น” และผลิตผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ โดยหวังว่า “เพชร” ทุกเม็ด จะได้รับการเจียระไนอย่างดียิ่ง และก่อให้เกิดการร่วมมือใน การทํางานวิจัยเป็นเครือข่ายแบบสอดประสาน เพื่อก่อให้เกิดงานวิจัยที่มีทิศทางชัดเจนสอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?