โครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตและลวดลายเครื่องประดับโบราณ จังหวัดสุโขทัย

Author : อนุชา ทีรคานนท์ และคณะ

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตและลวดลายเครื่องประดับโบราณ จังหวัดสุโขทัย” ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับทอง-เงินโบราณในจังหวัดสุโขทัย ทั้งในมิติของความเป็นมา กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิคการผลิต รวมถึงลวดลายโบราณ สำหรับจัดทำเป็นฐานข้อมูลเชิงลึกที่มีความสมบูรณ์ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้และเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนเทคนิคการผลิตและลวดลายเครื่องประดับโบราณให้เป็นมรดกของชาติ และทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานเทคนิคการผลิตและลวดลายอันวิจิตรงดงามของเครื่องประดับโบราณในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีีอัตลักษณ์และเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ตลอดไป

Published Date : 18 Nov 2020
Page : 147 หน้า
Publisher : The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
050 b : Published Year 
2563 
245 a : Title 
โครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตและลวดลายเครื่องประดับโบราณ จังหวัดสุโขทัย 
260 b : Name of publisher 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
300 a : Total pages 
147 หน้า 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตและลวดลายเครื่องประดับโบราณ จังหวัดสุโขทัย” ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับทอง-เงินโบราณในจังหวัดสุโขทัย ทั้งในมิติของความเป็นมา กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิคการผลิต รวมถึงลวดลายโบราณ สำหรับจัดทำเป็นฐานข้อมูลเชิงลึกที่มีความสมบูรณ์ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้และเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนเทคนิคการผลิตและลวดลายเครื่องประดับโบราณให้เป็นมรดกของชาติ และทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานเทคนิคการผลิตและลวดลายอันวิจิตรงดงามของเครื่องประดับโบราณในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีีอัตลักษณ์และเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ตลอดไป 
650 a : Subject 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?