การบูรณาการระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติกับการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM) สำหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีโลหะผงวิทยาโลหะมีค่า

Author : สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า และคณะ

โครงการวิจัยนี้ ได้นำเสนอการบูรณาการกระบวนการออกแบบเครื่องประดับสำหรับกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับด้วยการฉีดขึ้นโลหะ (Metal injection) โดยใช้วัสดุโลหะผง หรือกรรมวิธีการฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มุ่งเน้นการออกแบบเพื่อการผลิต โดยคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดในการออกแบบเครื่องประดับและการออกแบบแม่พิมพ์ รวมถึงข้อจำกัดของกรรมวิธีการฉีดขึ้นรูปผงโลหะด้วย MIM และประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์ในการสร้างแบบจำลองการฉีดขึ้นรูป สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นบนชิ้นงาน และการออกแบบแม่พิมพ์ จากผลการดำเนินงานวิจัย พบว่า การบูรณาการดังกล่าว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพของชิ้นงานเครื่องประดับ และลดปัญหาของเสียที่เกิดจากกระบวนการหล่อแบบ Lost wax casting หรือ Investment casting เช่น การเกิดการหดตัว และการเกิดรูพรุน และลดปริมาณการใช้วัสดุมีค่า ส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมในการผลิตเครื่องประดับลดลง กระบวนการฉีดขึ้นรูปผงโลหะ MIM มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต (รวมค่าวัสดุเงินและค่าวัสดุสิ้นเปลือง) ต่ำกว่าของกระบวนการหล่อ ประมาณ ร้อยละ 35 ส่วนระยะเวลาในการผลิต ไม่แตกต่างกันมากหนักในปริมาณการผลิต 1,000 ชิ้น หากปริมาณการผลิตสูงขึ้น กระบวนการฉีดขึ้นรูปผงโลหะ MIM มีแนวโน้มที่จะใช้ระยะเวลาน้อยกว่ากระบวนการหล่อ กระบวนการหล่อเครื่องประดับสามารถผลิตชิ้นงานเครื่องประดับที่มีความหลากหลายมากกว่า ส่วนกระบวนการฉีดขึ้นรูปผงโลหะ MIM เหมาะกับการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับที่มีลักษณะเรียบๆ ไม่ซับซ้อน และยิ่งปริมาณการผลิตมากขึ้น ยิ่งมีความคุ้มทุนกว่ากระบวนการหล่อเครื่องประดับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ให้สามารถแข่งขันกับประเทศใน ASEAN ทางด้านต้นทุนการผลิต

Published Date : 12 May 2022
Page : 89 หน้า
Publisher : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2564 
245 a : Title 
การบูรณาการระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติกับการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM) สำหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีโลหะผงวิทยาโลหะมีค่า 
260 b : Name of publisher 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
300 a : Total pages 
89 หน้า 
520 a : Description 
โครงการวิจัยนี้ ได้นำเสนอการบูรณาการกระบวนการออกแบบเครื่องประดับสำหรับกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับด้วยการฉีดขึ้นโลหะ (Metal injection) โดยใช้วัสดุโลหะผง หรือกรรมวิธีการฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มุ่งเน้นการออกแบบเพื่อการผลิต โดยคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดในการออกแบบเครื่องประดับและการออกแบบแม่พิมพ์ รวมถึงข้อจำกัดของกรรมวิธีการฉีดขึ้นรูปผงโลหะด้วย MIM และประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์ในการสร้างแบบจำลองการฉีดขึ้นรูป สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นบนชิ้นงาน และการออกแบบแม่พิมพ์ จากผลการดำเนินงานวิจัย พบว่า การบูรณาการดังกล่าว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพของชิ้นงานเครื่องประดับ และลดปัญหาของเสียที่เกิดจากกระบวนการหล่อแบบ Lost wax casting หรือ Investment casting เช่น การเกิดการหดตัว และการเกิดรูพรุน และลดปริมาณการใช้วัสดุมีค่า ส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมในการผลิตเครื่องประดับลดลง กระบวนการฉีดขึ้นรูปผงโลหะ MIM มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต (รวมค่าวัสดุเงินและค่าวัสดุสิ้นเปลือง) ต่ำกว่าของกระบวนการหล่อ ประมาณ ร้อยละ 35 ส่วนระยะเวลาในการผลิต ไม่แตกต่างกันมากหนักในปริมาณการผลิต 1,000 ชิ้น หากปริมาณการผลิตสูงขึ้น กระบวนการฉีดขึ้นรูปผงโลหะ MIM มีแนวโน้มที่จะใช้ระยะเวลาน้อยกว่ากระบวนการหล่อ กระบวนการหล่อเครื่องประดับสามารถผลิตชิ้นงานเครื่องประดับที่มีความหลากหลายมากกว่า ส่วนกระบวนการฉีดขึ้นรูปผงโลหะ MIM เหมาะกับการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับที่มีลักษณะเรียบๆ ไม่ซับซ้อน และยิ่งปริมาณการผลิตมากขึ้น ยิ่งมีความคุ้มทุนกว่ากระบวนการหล่อเครื่องประดับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ให้สามารถแข่งขันกับประเทศใน ASEAN ทางด้านต้นทุนการผลิต 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept