การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความมั่นใจในการซื้อขายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

Author : ทนง ลีลาวัฒนสุข และคณะ

อัญมณีและเครื่องประดับจัดเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับต้นๆ ของประเทศ รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลก โดยมีนโยบายสำคัญในการผลักดันในทุกมิติ คือ ทั้งด้านภาษีและลดกฎระเบียบในการนำเข้าวัตถุดิบต่างๆ เพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่าในประเทศ ทั้งนี้ในส่วนวัตถุดิบอัญมณี นอกเหนือจากการเพิ่มมูลค่าโดยการเจียระไนแล้วยังมีการเพิ่มมูลค่าผ่านการปรับปรุงคุณภาพซึ่งเป็นจุดแข็งอย่างยิ่งของผู้ประกอบการไทย โดยมีจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์กลางการผลิต อัญมณีและเครื่องประดับสำคัญที่สุดของประเทศ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ คือ การสร้างความมั่นใจในการซื้อขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เพื่อทำให้การทำธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้เกิดความยั่งยืน ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินงานโดยเข้าให้คำปรึกษากับห้องปฏิบัติการ 5 แห่ง คือ ห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท จีซีไอ แล็บ จำกัด บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท พรีเชียส พลัส จำกัด และบริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดจันทบุรี ที่เป็นเป้าหมายของโครงการ การดำเนินงานประกอบด้วย (1) การอบรมให้ความรู้และจัดทีมให้คำปรึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระบบการบริหารจัดการ การจัดทำเอกสารมาตรฐานการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ตามหลักมาตรฐาน ISO Standard หลักเกณฑ์ GIT Standard มาตรฐานเครื่องมือและกระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบ การทดสอบความรู้ของบุคลากรในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นความพร้อมกับการได้รับการตรวจรับรองความสอดคล้องมาตรฐาน และสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard หรือ การรับรองกับหน่วยรับรองทางภาครัฐ (2) การจัดทำระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์ www.gitstandard.com และคู่มือองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับกับงานมาตรฐานที่จัดเป็นหมวดหมู่และทำให้ข้อมูลเข้าใจง่าย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอัญมณีและโลหะมีค่ากับมาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานการทดสอบ/วิเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ได้ และ (3) การจัดสัมมนาถ่ายความรู้ด้านงานมาตรฐานอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 169 คน และวันที่ 15 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 72 คน

Published Date : 12 May 2022
Page : 150 หน้า
Publisher : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2564 
245 a : Title 
การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความมั่นใจในการซื้อขายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
260 c : Date of publication 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
300 a : Total pages 
150 หน้า 
520 a : Description 
อัญมณีและเครื่องประดับจัดเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับต้นๆ ของประเทศ รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลก โดยมีนโยบายสำคัญในการผลักดันในทุกมิติ คือ ทั้งด้านภาษีและลดกฎระเบียบในการนำเข้าวัตถุดิบต่างๆ เพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่าในประเทศ ทั้งนี้ในส่วนวัตถุดิบอัญมณี นอกเหนือจากการเพิ่มมูลค่าโดยการเจียระไนแล้วยังมีการเพิ่มมูลค่าผ่านการปรับปรุงคุณภาพซึ่งเป็นจุดแข็งอย่างยิ่งของผู้ประกอบการไทย โดยมีจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์กลางการผลิต อัญมณีและเครื่องประดับสำคัญที่สุดของประเทศ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ คือ การสร้างความมั่นใจในการซื้อขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เพื่อทำให้การทำธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้เกิดความยั่งยืน ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินงานโดยเข้าให้คำปรึกษากับห้องปฏิบัติการ 5 แห่ง คือ ห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท จีซีไอ แล็บ จำกัด บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท พรีเชียส พลัส จำกัด และบริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดจันทบุรี ที่เป็นเป้าหมายของโครงการ การดำเนินงานประกอบด้วย (1) การอบรมให้ความรู้และจัดทีมให้คำปรึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระบบการบริหารจัดการ การจัดทำเอกสารมาตรฐานการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ตามหลักมาตรฐาน ISO Standard หลักเกณฑ์ GIT Standard มาตรฐานเครื่องมือและกระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบ การทดสอบความรู้ของบุคลากรในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นความพร้อมกับการได้รับการตรวจรับรองความสอดคล้องมาตรฐาน และสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard หรือ การรับรองกับหน่วยรับรองทางภาครัฐ (2) การจัดทำระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์ http://www.gitstandard.com และคู่มือองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับกับงานมาตรฐานที่จัดเป็นหมวดหมู่และทำให้ข้อมูลเข้าใจง่าย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอัญมณีและโลหะมีค่ากับมาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานการทดสอบ/วิเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ได้ และ (3) การจัดสัมมนาถ่ายความรู้ด้านงานมาตรฐานอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 169 คน และวันที่ 15 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 72 คน 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept