ฐานข้อมูลอัจฉริยะแหล่งอัญมณีโลก (ไพลิน)

Author : จิระพฤทธิ์ จักรวาลวิบูลย์ และคณะ

ในปัจจุบันการออกใบรับรองอัญมณีระบุแหล่งกำเนิดของทับทิมและไพลินกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อมูลค่าของอัญมณี การระบุแหล่งกำเนิดทับทิมและไพลินนั้นต้องใช้ข้อมูลทั้งองค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทางสเปกโทรสโกปีที่ได้จากการวิเคราะห์ของเครื่องมือขั้นสูงมาประกอบการพิจารณา ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมากและมีความซับซ้อนในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ โครงการวิจัยนี้จึงนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการจัดกลุ่มของข้อมูลแหล่งกำเนิดอัญมณีต่างๆ เพื่อการระบุแหล่งที่รวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างฐานข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีและสเปกตรัมที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค Photoluminescence spectroscopy, Raman spectroscopy, UV-Vis-NIR spectrophotometry และ FTIR spectroscopy การเลือกใช้อัลกอริทึมและฟีเจอร์ประกอบการเขียนโปรแกรม Gemological Origin Determination (GOD) เพื่อการนำไปใช้ของฐานข้อมูลอัจฉริยะแหล่งอัญมณีโลก ในการวิเคราะห์ผลเพื่อระบุแหล่งของทับทิมและไพลิน ซึ่งสามารถใช้องค์ประกอบทางเคมีและผลการวิเคราะห์ทางสถิติของสเปกตรัมการเรืองแสงด้วยเทคนิค Photoluminescence ใน Gemological Origin Determination (GOD) เพื่อการระบุแหล่งของตัวอย่างได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ควรมีการเพิ่มจำนวนของข้อมูลตัวอย่างทับทิมและไพลินจากแหล่งต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำและมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

Published Date : 12 May 2022
Page : 137 หน้า
Publisher : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2564 
245 a : Title 
ฐานข้อมูลอัจฉริยะแหล่งอัญมณีโลก (ไพลิน) 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
300 a : Total pages 
137 หน้า 
520 a : Description 
ในปัจจุบันการออกใบรับรองอัญมณีระบุแหล่งกำเนิดของทับทิมและไพลินกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อมูลค่าของอัญมณี การระบุแหล่งกำเนิดทับทิมและไพลินนั้นต้องใช้ข้อมูลทั้งองค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทางสเปกโทรสโกปีที่ได้จากการวิเคราะห์ของเครื่องมือขั้นสูงมาประกอบการพิจารณา ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมากและมีความซับซ้อนในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ โครงการวิจัยนี้จึงนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการจัดกลุ่มของข้อมูลแหล่งกำเนิดอัญมณีต่างๆ เพื่อการระบุแหล่งที่รวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างฐานข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีและสเปกตรัมที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค Photoluminescence spectroscopy, Raman spectroscopy, UV-Vis-NIR spectrophotometry และ FTIR spectroscopy การเลือกใช้อัลกอริทึมและฟีเจอร์ประกอบการเขียนโปรแกรม Gemological Origin Determination (GOD) เพื่อการนำไปใช้ของฐานข้อมูลอัจฉริยะแหล่งอัญมณีโลก ในการวิเคราะห์ผลเพื่อระบุแหล่งของทับทิมและไพลิน ซึ่งสามารถใช้องค์ประกอบทางเคมีและผลการวิเคราะห์ทางสถิติของสเปกตรัมการเรืองแสงด้วยเทคนิค Photoluminescence ใน Gemological Origin Determination (GOD) เพื่อการระบุแหล่งของตัวอย่างได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ควรมีการเพิ่มจำนวนของข้อมูลตัวอย่างทับทิมและไพลินจากแหล่งต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำและมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept