การเตรียมตัวอย่างมาตรฐานความหนาโลหะเงินชุบทองคำ สำหรับการวิเคราะห์ความหนางานชุบพื้นผิวโลหะมีค่า ด้วยวิธีเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์

Author : มณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ

การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องประดับที่ผลิตด้วยโลหะเงิน มักนิยมชุบพิ้นผิวด้วยโลหะทองคำ เพื่อเพิ่มความสวยงาม ป้องกันความหมอง และการผุกร่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานเครื่องประดับ โดยเครื่องประดับชุบเหล่านี้จำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ความหนาผิวชุบเพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ การวิเคราะห์ความหนาผิวชุบด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรเมทรี (XRF) เป็นเทคนิคที่ถูกนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับอย่างแพร่หลาย โดยเทคนิคนี้จำเป็นต้องใช้ตัวอย่างมาตรฐานความหนาเป็นวัสดุอ้างอิง เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้โครงการวิจัยจึงได้ทำการศึกษาและออกแบบชุดการทดลองการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า สำหรับการเตรียมตัวอย่างมาตรฐานความหนาของโลหะเงินชุบทองคำ (Au/Ag) ที่ความหนาผิวชุบ 0.5 ถึง 5 ไมครอน โดยแบ่งเป็นความบริสุทธิ์ผิวชุบทองคำเป็น 18K และ 24K จากผลการทดลองพบว่า ความหนาและความสม่ำเสมอของผิวชุบ ขึ้นอยู่กับสภาวะและตัวแปรต่างๆ ได้แก่ การคำนวณพื้นที่ผิวชิ้นงานค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าในการชุบ อุณหภูมิในการชุบ ความเร็วรอบในการกวนน้ำยาชุบ และระยะเวลาในการชุบ โดยตัวอย่างมาตรฐานความหนา Au/Ag ที่เตรียมได้ มีการวิเคราะห์ความหนา จากการคำนวณด้วยสูตร, เทคนิค XRF และเทคนิค Cross-section ร่วมกับเทคนิค SEM และมีการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุอ้างอิง คือ ความเป็นเนื้อเดียว และความเสถียร โดยวัดการกระจายตัวของค่าความหนาผิวชุบด้วยเทคนิค XRF (Mapping analysis) และในขั้นตอนสุดท้ายทำการวิเคราะห์ค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty) พบว่าตัวอย่างมาตรฐานความหนาที่เตรียมได้มีค่าความไม่แน่นอนในการวัด ที่ใกล้เคียงหรือเท่ากันกับตัวอย่างมาตรฐานความหนาที่ใช้จริงในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้สรุปได้ว่าตัวอย่างมาตรฐานความหนา Au/Ag ที่เตรียมได้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุอ้างอิง สำหรับงานตรวจวิเคราะห์ค่าความหนาผิวชุบด้วยเทคนิค XRF และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการลดการนำเข้าตัวอย่างมาตรฐานราคาสูงจากต่างประเทศ

Published Date : 12 May 2022
Page : 131 หน้า
Publisher : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2564 
245 a : Title 
การเตรียมตัวอย่างมาตรฐานความหนาโลหะเงินชุบทองคำ สำหรับการวิเคราะห์ความหนางานชุบพื้นผิวโลหะมีค่า ด้วยวิธีเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
300 a : Total pages 
131 หน้า 
520 a : Description 
การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องประดับที่ผลิตด้วยโลหะเงิน มักนิยมชุบพิ้นผิวด้วยโลหะทองคำ เพื่อเพิ่มความสวยงาม ป้องกันความหมอง และการผุกร่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานเครื่องประดับ โดยเครื่องประดับชุบเหล่านี้จำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ความหนาผิวชุบเพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ การวิเคราะห์ความหนาผิวชุบด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรเมทรี (XRF) เป็นเทคนิคที่ถูกนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับอย่างแพร่หลาย โดยเทคนิคนี้จำเป็นต้องใช้ตัวอย่างมาตรฐานความหนาเป็นวัสดุอ้างอิง เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้โครงการวิจัยจึงได้ทำการศึกษาและออกแบบชุดการทดลองการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า สำหรับการเตรียมตัวอย่างมาตรฐานความหนาของโลหะเงินชุบทองคำ (Au/Ag) ที่ความหนาผิวชุบ 0.5 ถึง 5 ไมครอน โดยแบ่งเป็นความบริสุทธิ์ผิวชุบทองคำเป็น 18K และ 24K จากผลการทดลองพบว่า ความหนาและความสม่ำเสมอของผิวชุบ ขึ้นอยู่กับสภาวะและตัวแปรต่างๆ ได้แก่ การคำนวณพื้นที่ผิวชิ้นงานค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าในการชุบ อุณหภูมิในการชุบ ความเร็วรอบในการกวนน้ำยาชุบ และระยะเวลาในการชุบ โดยตัวอย่างมาตรฐานความหนา Au/Ag ที่เตรียมได้ มีการวิเคราะห์ความหนา จากการคำนวณด้วยสูตร, เทคนิค XRF และเทคนิค Cross-section ร่วมกับเทคนิค SEM และมีการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุอ้างอิง คือ ความเป็นเนื้อเดียว และความเสถียร โดยวัดการกระจายตัวของค่าความหนาผิวชุบด้วยเทคนิค XRF (Mapping analysis) และในขั้นตอนสุดท้ายทำการวิเคราะห์ค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty) พบว่าตัวอย่างมาตรฐานความหนาที่เตรียมได้มีค่าความไม่แน่นอนในการวัด ที่ใกล้เคียงหรือเท่ากันกับตัวอย่างมาตรฐานความหนาที่ใช้จริงในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้สรุปได้ว่าตัวอย่างมาตรฐานความหนา Au/Ag ที่เตรียมได้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุอ้างอิง สำหรับงานตรวจวิเคราะห์ค่าความหนาผิวชุบด้วยเทคนิค XRF และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการลดการนำเข้าตัวอย่างมาตรฐานราคาสูงจากต่างประเทศ 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept