ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย: การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี

Author : ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ และคณะ

โครงการวิจัยนี้ศึกษาและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับร่วมสมัยเชิงวัฒนธรรมวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดให้เหมาะสมต่อบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน โดยการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยกรอบความคิดและกระบวนการพัฒนาการออกแบบตามหลักและขั้นตอนของการวิจัยสร้างสรรค์ ปัญหาของเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี คือการขาดความรู้ด้านการออกแบบและศักยภาพในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับบริบทสังคม วัฒนธรรมและศักยภาพของชุมชนปัจจุบันด้วยอัตลักษณ์เฉพาะตน จึงประสบปัญหาในการจำหน่ายสินค้า วิธีดำเนินการวิจัย ได้แก่ ทบทวนวรรณกรรม, เก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น ด้วยการสัมภาษณ์และการสังเกต, อบรมและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับตามหลักและขั้นตอนของการวิจัยสร้างสรรค์ ผลที่ได้มีดังนี้ 1. แนวทางค้นหาอัตลักษณ์ใหม่สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนทั้งจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ “การทำให้เกิดลูกผสม” คือการผสมผสานระหว่างปัจจัยเดิมกับปัจจัยใหม่ 2. อัตลักษณ์ใหม่ ร้านมณีชัยเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ คือ“Hidden Harmony” และอัตลักษณ์ใหม่ของแบรนด์แลพพินแดรี่ คือ “Chan Artistry” 3. ผลงานการออกแบบใหม่ 2 คอลเลคชั่น ได้แก่ “Hidden Harmony” สำหรับร้านมณีชัยเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ และ “Chan Artistry” สำหรับแบรนด์แลพพินแดรี่

Published Date : 12 May 2022
Page : 256 หน้า
Publisher : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2564 
245 a : Title 
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย: การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี 
260 b : Name of publisher 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
300 a : Total pages 
256 หน้า 
520 a : Description 
โครงการวิจัยนี้ศึกษาและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับร่วมสมัยเชิงวัฒนธรรมวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดให้เหมาะสมต่อบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน โดยการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยกรอบความคิดและกระบวนการพัฒนาการออกแบบตามหลักและขั้นตอนของการวิจัยสร้างสรรค์ ปัญหาของเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี คือการขาดความรู้ด้านการออกแบบและศักยภาพในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับบริบทสังคม วัฒนธรรมและศักยภาพของชุมชนปัจจุบันด้วยอัตลักษณ์เฉพาะตน จึงประสบปัญหาในการจำหน่ายสินค้า วิธีดำเนินการวิจัย ได้แก่ ทบทวนวรรณกรรม, เก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น ด้วยการสัมภาษณ์และการสังเกต, อบรมและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับตามหลักและขั้นตอนของการวิจัยสร้างสรรค์ ผลที่ได้มีดังนี้ 1. แนวทางค้นหาอัตลักษณ์ใหม่สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนทั้งจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ “การทำให้เกิดลูกผสม” คือการผสมผสานระหว่างปัจจัยเดิมกับปัจจัยใหม่ 2. อัตลักษณ์ใหม่ ร้านมณีชัยเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ คือ“Hidden Harmony” และอัตลักษณ์ใหม่ของแบรนด์แลพพินแดรี่ คือ “Chan Artistry” 3. ผลงานการออกแบบใหม่ 2 คอลเลคชั่น ได้แก่ “Hidden Harmony” สำหรับร้านมณีชัยเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ และ “Chan Artistry” สำหรับแบรนด์แลพพินแดรี่ 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept