การสำรวจและวิเคราะห์ตลาดเครื่องประดับดิจิทัล: ทิศทางและแนวโน้มตลาดดิจิทัลอัญมณีไทยสู่สากล

Author : พองาม วีรุตมเสน และคณะ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับดิจิทัล เน้นตลาดประเทศจีน โดยใช้หลักการความคิดพฤติกรรมผู้บริโภคมาเป็นกรอบงานวิจัย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานว่าช่วงรอบอายุ (generation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยกลุ่มอายุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับดิจิทัล คณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามสำหรับเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากชาวจีนซึ่งอาศัยในประเทศจีน ซึ่งในการพัฒนานี้ ได้มีการทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างชาวจีน (pilot test) ยังผลให้เกิดการผลิตต้นแบบเครื่องประดับดิจิทัลเป็นนาฬิกาจำนวน 4 แบบ สำหรับการสำรวจและเก็บข้อมูลขั้นต่อไปอีกมิติหนึ่งให้กับงานวิจัยนี้ ผลการวิจัยจากผู้ตอบแบบสอบถามชาวจีนอาศัยในเมืองหลักเศรษฐกิจ 4 เมือง จำนวน 374 คน พบว่า รอบช่วงอายุมีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องประดับดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังครอบคลุมถึงลักษณะ วัสดุและการออกแบบที่กลุ่มผู้บริโภคชาวจีนในเมืองเศรษฐกิจต้องการหรือชื่นชอบอีกด้วย นำไปสู่การออกแบบและผลิตเครื่องประดับดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง งานวิจัยนี้ได้นำเสนอข้ออภิปรายสำหรับนักวิจัยที่สนใจจะต่อยอดงานวิจัยนี้และผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการใหม่ที่ต้องการผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจในอนาคต

Published Date : 12 May 2022
Page : 63 หน้า
Publisher : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2563 
245 a : Title 
การสำรวจและวิเคราะห์ตลาดเครื่องประดับดิจิทัล: ทิศทางและแนวโน้มตลาดดิจิทัลอัญมณีไทยสู่สากล 
260 b : Name of publisher 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
300 a : Total pages 
63 หน้า 
520 a : Description 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับดิจิทัล เน้นตลาดประเทศจีน โดยใช้หลักการความคิดพฤติกรรมผู้บริโภคมาเป็นกรอบงานวิจัย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานว่าช่วงรอบอายุ (generation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยกลุ่มอายุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับดิจิทัล คณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามสำหรับเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากชาวจีนซึ่งอาศัยในประเทศจีน ซึ่งในการพัฒนานี้ ได้มีการทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างชาวจีน (pilot test) ยังผลให้เกิดการผลิตต้นแบบเครื่องประดับดิจิทัลเป็นนาฬิกาจำนวน 4 แบบ สำหรับการสำรวจและเก็บข้อมูลขั้นต่อไปอีกมิติหนึ่งให้กับงานวิจัยนี้ ผลการวิจัยจากผู้ตอบแบบสอบถามชาวจีนอาศัยในเมืองหลักเศรษฐกิจ 4 เมือง จำนวน 374 คน พบว่า รอบช่วงอายุมีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องประดับดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังครอบคลุมถึงลักษณะ วัสดุและการออกแบบที่กลุ่มผู้บริโภคชาวจีนในเมืองเศรษฐกิจต้องการหรือชื่นชอบอีกด้วย นำไปสู่การออกแบบและผลิตเครื่องประดับดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง งานวิจัยนี้ได้นำเสนอข้ออภิปรายสำหรับนักวิจัยที่สนใจจะต่อยอดงานวิจัยนี้และผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการใหม่ที่ต้องการผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจในอนาคต 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept