อัตลักษณ์เครื่องประดับไทย: ความร่วมสมัยทางวัฒนธรรมสู่ตลาดสากล อัตลักษณ์เครื่องประดับไทย: ความร่วมสมัยทางวัฒนธรรมสู่ตลาดสากล
อัตลักษณ์เครื่องประดับไทย: ความร่วมสมัยทางวัฒนธรรมสู่ตลาดสากล

GIT LIbrary Admin

 24 Apr 2021   2825

อัตลักษณ์เครื่องประดับของไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ลงบนเครื่องประดับแต่ละชิ้น เครื่องประดับอัตลักษณ์ไทยอันงดงามอย่าง เครื่องเงินเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และเครื่องทองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยก็เช่นกัน ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญงาน ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวและวิถีชีวิตในท้องถิ่นผ่านลวดลายอันซับซ้อน บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี แล้วอัตลักษณ์เครื่องประดับของไทยนั้น สามารถแข่งขันในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโลกได้อย่างไร?

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้ทำการศึกษาเครื่องประดับอัตลักษณ์ไทยจากวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดสุโขทัย เพื่อหาแนวทางในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดด้วยการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยเชิงวัฒนธรรมของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การผลิตที่ใช้ความปราณีตสูง งดงาม และการทำตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและในระดับสากล
 

แนวทางในการพัฒนางานออกแบบอัตลักษณ์ของเครื่องประดับท้องถิ่นหรือไทย ทั้งจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัยสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนั้นก็คือ “การทำให้เกิดลูกผสม” เป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับอิทธิพลวัฒนธรรมสมัยใหม่ และการคาดการณ์กระแสนิยมเครื่องประดับโลกสำหรับปี 2020 จากหนังสือ Jewellery Trendbook 2020+ การผสมผสานทางวัฒนธรรมส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ของเครื่องประดับวิสาหกิจชุมชนสุรินทร์และสุโขทัย เกิดเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมโดยการใช้อัตลักษณ์อันโดดเด่นในจังหวัดมาปรับใช้ในการออกแบบเครื่องประดับให้มีความสวยงามและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น

  
การศึกษาและวิจัยของสถาบันในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นในหลากหลายด้าน ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ฐานความรู้ ความชำนาญ และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องประดับ ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอย่างครบวงจร สามารถออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมที่เด่นชัด เพื่อสร้างตราสินค้าใหม่ของตนเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถทำการตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยได้เติบโตอย่างเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานราก

 

 

นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมจากงานวิจัย ทำให้เครื่องประดับมีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ ทรงคุณค่า น่าจดจำ และมีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น จนสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าไทยสู่สากล และด้วยความเป็นอัตลักษณ์ เชิงช่างที่ชัดเจนของชุมชนที่มีความแตกต่างอันยากจะเลียนแบบได้นี้เอง ทำให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

 

โครงการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย: การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น” มีเรื่องราวความโดดเด่นของอัตลักษณ์เครื่องประดับไทย การออกแบบที่ผสมผสานทางวัฒนธรรมทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมร่วมสมัย และสามารถแข่งขันทางตลาดโลกได้อย่างยั้งยืน โดยผู้สนใจสามารถอ่านในแบบรูปเล่มฉบับเต็ม หรือเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับได้ที่ ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ชั้น 1 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ถนนนสีลม หรืออ่านในรูปแบบออนไลน์ที่ https://elibrary.git.or.th/book-detail/2508 หรือ แอปพลิเคชั่น "GIT eLibrary"

ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ยังได้เผยแพร่ความรู้ด้านเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็นด้านธรณีวิทยา อัญมณีศาสตร์ โลหะวิทยา การผลิตและการออกแบบเครื่องประดับ การตลาด รายงานการวิจัย ทั้งจากในและต่างประเทศ ให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทาง https://elibrary.git.or.th/ ทั้ง eBook, eMagazine, eArticle และสื่อออนไลน์อื่นๆ หรือดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น "GIT eLibrary" ที่จะย่อโลกอัญมณีและเครื่องประดับไว้ในมือของคุณ ทั้งระบบ  iOS และ Android

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept