- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ GIT eLibrary -

ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะนำไปประมวลผลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็น และความต้องการที่สามารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัลด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (GIT eLibrary)
1. หนังสือ/วารสารมีความหลากหลาย ครอบคลุม ตรงตามความต้องการ 
This question is required.
2. ความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งานระบบ
This question is required.
3. เนื้อหา/ข้อมูลต่างๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
This question is required.
4. ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ GIT eLibrary โดยรวม
This question is required.
5. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept