หน้าหลัก

- เกี่ยวกับเรา -

ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองด้านอัญมณีและเครื่องประดับและแหล่งศึกษาค้นคว้าเฉพาะทางที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยห้องสมุดแห่งนี้ได้เริ่มเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันภายในห้องสมุดพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพยากรสารสนเทศด้านอัญมณีและเครื่องประดับถึงเกือบ 10,000 รายการ อาทิเช่น หนังสือด้านธรณีวิทยา อัญมณีศาสตร์ โลหะวิทยา การผลิตและการออกแบบเครื่องประดับ การตลาด รายงานการวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงวารสารและนิตยสารจากทั้งในและต่างประเทศ โดยกว่าร้อยละ 80 ของนิตยสารด้านอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกสามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุดแห่งนี้
ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ
ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

 • ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน
 • สมาชิกทุกประเภทของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • นิสิต นักศึกษา และบุคคลภายนอก ที่ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ
 • ผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันได้รับสิทธิเข้าใช้บริการห้องสมุดโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการอบรม

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ห้องสมุด
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ห้องสมุด

 • ติดต่อบรรณารักษ์เพื่อขอใช้บริการห้องสมุด
 • ฝากกระเป๋า แฟ้มเอกสาร หรือสัมภาระไว้ในที่ที่จัดไว้ให้
 • ห้องสมุดจะไม่รับฝากสิ่งของมีค่า และจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของมีค่าที่สูญหายหรือเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้มาใช้บริการวางทิ้งไว้
 • ห้ามนำอาหาร ขนมและเครื่องดื่มเข้าห้องสมุด
 • ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ อันอาจเป็นที่รำคาญของผู้อื่น
 • ห้ามถ่ายรูป
 • ปิดเสียงสัญญาณและงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
 • ห้ามนำคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ มาต่อพ่วงปลั๊กภายในห้องสมุด
 • ห้ามฉีก ตัด ขีดเขียน และทำลายหนังสือ หรือทรัพย์สินอื่นๆ
 • ห้ามนำหนังสือ และทรัพย์สินของห้องสมุดทุกชนิดออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
 • ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการอื่นๆ ยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทออกนอกห้องสมุด
 • ก่อนออกจากห้องสมุดให้เจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินทุกครั้ง

บริการห้องสมุด
บริการห้องสมุด

 • บริการสารสนเทศ (Information Service) ได้แก่ หนังสือ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลก
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference Service) เพื่อช่วยในการสืบค้นและแนะนำไปสู่แหล่งข้อมูลที่ต้องการ โดยติดต่อบรรณารักษ์ ผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมล library@git.or.th
 • บริการจัดเตรียมหนังสือและสื่อต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์ (Preparing Information via Phone) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน และโทรแจ้งรายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมหนังสือหรือสื่อต่างๆ ไว้ให้ เมื่อเดินทางมาถึงสามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาด้วยตนเอง
 • บริการหนังสือ (New Arrival) วารสารที่มาใหม่ในหน้าเว็บเพจของห้องสมุดทุกเดือน
 • บริการทำสำเนา (Reproduction Service) ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับไม่มีบริการยืมคืนหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ภายในห้องสมุดสำหรับบุคคลภายนอก เนื่องจากมีนโยบายการบริหารจัดการแบบห้องสมุดอ้างอิง จึงได้อำนวยความสะดวกในการทำสำเนาและสแกนภาพ โดยชำระค่าใช้จ่ายตามที่ทางห้องสมุดได้กำหนดไว้

อัตราค่าธรรมเนียมเข้าใช้บริการ
ประเภทผู้ใช้บริการ อัตราค่าเข้าใช้บริการ / วัน
สมาชิกสถาบัน / ผู้เข้าฝึกอบรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
บุคคลทั่วไป 20 บาท
นักเรียน นิสิต นักศึกษา (ที่แสดงบัตรประจำตัว) 10 บาท
ชั้น 1 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม
BTS ใช้เส้นทางรถไฟฟ้า สายสีลม-บางหว้า ออกสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี (S3) ทางออกที่ 4 เดินมาตามถนนนราธิวาสจนถึงแยกสีลม-นราธิวาส จนถึงอาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที (ระยะทาง 400 เมตร)
MRT ใช้เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ออกสถานีสีลม ทางออกที่ 2 เดินตรงมาตามถนนสีลมจนถึงแยกสีลม-นราธิวาส ใช้เวลาประมาณ 10 นาที (ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร)