หน้าหลัก

Researcher Profile

ฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข
นาง ฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข
Thitintharee Leelawatanasuk

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะ : ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ

ความเชี่ยวชาญ : วิจัยอัญมณี

ผลงานตีพิมพ์

ไม่พบผลงานตีพิมพ์