หน้าหลัก

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเซรามิคประเภทของชำร่วยและเครื่องประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting consumers purchasing decision on ceramicgift and decoration in Bangkok metropolitan / บุษบา สุริยประภาดิล

76 2

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : (ก-ฒ), 180 หน้า :ภาพประกอบ, ตาราง ;30 ซม.
พร้อมใช้งาน :
external-site