หน้าหลัก

Liquid hydrogen sulphide (H2S) fluid inclusions in unheated tanzanites (zoisite) from Merelani, Tanzania: Part 1. Recognition, characterization and gemmological importance

2,840 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 11
พร้อมใช้งาน :
external-site