Researcher Profile

วาสนา สมเนตร์
นางสาว วาสนา สมเนตร์
Wasana Somnate

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะ : ฝ่ายบริการวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการ (การเงิน)

ผลงานตีพิมพ์