หน้าหลัก

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส่าหรับการหล่อขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับโลหะเงินเจือต่่า 58.33 wt% AgCuSn (A study an optimum casting condition for manufacturing jewelry setting of low silver alloys 58.33 wt% AgCuSn)

66 3

วันที่เผยแพร่ : 06/2020
หมวดหมู่ : Dissertation & Thesis
จำนวนหน้า : 80
พร้อมใช้งาน :