หน้าหลัก

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานขาย คุณภาพความสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ตราสินค้า และกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

106 4

วันที่เผยแพร่ : 06/2020
หมวดหมู่ : Dissertation & Thesis
จำนวนหน้า : 130
พร้อมใช้งาน :
external-site