Researcher Profile

ภูษดา พุฒพันธ์
นางสาว ภูษดา พุฒพันธ์
Phusada Pudphun

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะ : ฝ่ายวิจัยและพัฒนามาตรฐาน

ความเชี่ยวชาญ : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา

ผลงานตีพิมพ์