หน้าหลัก

Researcher Profile

มณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ดร. มณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
Montira Seneewong Na Ayutthaya

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะ : ฝ่ายวิจัยและพัฒนามาตรฐาน

ความเชี่ยวชาญ : อัญมณี, วิศวกรรมเคมี

ผลงานตีพิมพ์