Researcher Profile

วาสนา จงรักตระกูล
นางสาว วาสนา จงรักตระกูล
WASSANA CHONGRAKTRAKUL

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะ : ฝ่ายวิเคราะห์อัญมณีและโลหะมีค่า

ความเชี่ยวชาญ : gemology

ผลงานตีพิมพ์