Researcher Profile

ชีวาภร สุพรรณ
นางสาว ชีวาภร สุพรรณ
Cheewaporn Suphan

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะ : ฝ่ายวิเคราะห์อัญมณีและโลหะมีค่า

ความเชี่ยวชาญ : อัญมณีและเครื่องประดับ, ธรณีวิทยา/แร่วิทยา/อัญมณีศาสตร์

ผลงานตีพิมพ์