หน้าหลัก

Researcher Profile

ศุภรัตน์ พรหมวงศ์นันท
นางสาว ศุภรัตน์ พรหมวงศ์นันท
Supparat Promwongnan

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะ : ฝ่ายวิเคราะห์อัญมณีและโลหะมีึค่า

ความเชี่ยวชาญ : อัญมณีและเครื่องประดับ

ผลงานตีพิมพ์